Tegenwoordig werk ik voornamelijk abstract. Ik laat mij inspireren door bewegingen, vormen en kleuren in de natuur. En door de verbinding die deze maken met ervaringen, gevoelens en het alledaagse. In mijn kunst zoek ik ernaar om dit alles tot een universeel beleefbare, niet zichtbare werkelijkheid te verheffen.
Ik ben geïnteresseerd in de schoonheid van het imperfecte, tijdelijke en incomplete, ook wel wabi-sabi genoemd. Ook raak ik geïntrigeerd en geïnspireerd door kunst die gecreëerd wordt in en door de natuur. Kunst waarbij allerlei structuren en kleuren ontstaan door natuurlijke verweringsprocessen.

Mijn schilderen is een innerlijk gesprek met universele raakvlakken. Ik kan starten met een idee. Maar een idee kan ook ontstaan vanuit een wisselwerking tussen mij en mijn werk in wording. Ik vergroot, accentueer, haal weg en stuur naar datgene waarvan ik wil dat het in het werk zichtbaar wordt, of naar wat zich tijdens het werken wil tonen. Hoe ik middels spanning, beantwoording, ontmoeting en confrontatie tussen de verschillende aanwezige actoren verf, kleur, vorm en lijnvoering tot een compositie kom, intrigeert mij steeds weer. 

Ik ben bezig geweest met een serie waarin ik het concept ‘gestural space’ heb verwerkt, zoals genoemd in Analyzing Performance: Theater, Dance and Film, een boek van Patrice Pavis. 
‘Gestural space’ wordt hierin uitgelegd als de ruimte die wordt gecreëerd door de aanwezigheid, de podiumpositie en de bewegingen van de performers. Een ruimte die wordt geprojecteerd en geschetst door de acteurs en teweeg wordt gebracht door hun lichamelijkheid. Het gaat hier om een zich ontwikkelende ruimte die kan worden uitgebreid of gereduceerd. In mijn werk is de rol van de performers weggelegd voor de kleuren en hun karakter,  bewegingen, onderlinge verhoudingen, lijnvoeringen en markmaking. 

Sinds april 2020 ben ik bezig geweest met het integreren van geometrische vlakken in mijn werk, met scherpe grenzen en lijnen. Inmiddels is dit onderdeel van mijn manier van werken geworden.

Mijn schilderijen hebben vaak een poëtische inslag; soms niet te vatten, wel te proeven en te ervaren, niet direct benoem- en herleidbaar, maar wel ergens naartoe leidend. Aan veel werken heb ik geen titel toegekend, gezien ik het ook belangrijk vind om bij het publiek een niet-gestuurde ervaring te stimuleren, en ik het idee heb dat dit gemakkelijker vanuit een vrije interpretatie gebeurt. 

Ik werk zowel met olieverf en cold wax, als met acryl en acryl mixed media. 
In mijn werk gebruik ik verschillende lagen, waaruit structuur en textuur ontstaat. In die gelaagdheid is ook de menselijke gelaagdheid van verleden, heden en toekomst zichtbaar.

English version:
Nowadays I’m mainly working abstract. I’m inspired by movements, shapes and colors appearing in nature and by the connection these aspects of nature make with experiences, feelings and the little things of daily life. In my art, I’m trying to elevate all this in an universal experienced, not observabel reality.

The beauty of the imperfection, of the temporary and the incompleteness, also referenced to as wabi-sabi, is something I’m interested in. Also, I’m intrigued by art created in and by nature, whereby you can see all different kinds of colors and structures created by natural weathering.

My work is an inner conversation with universal interfaces. I can start with an idea, but the idea can also be created in an interplay between myself and the work in progress. While I’m working, I’m enlarging, accentuating, adding and subtracting, to that what I want to be present in the painting, or to what makes itself visible during the process. How I end up with a composition, through reaction, interaction, confrontation and tension between the different actors – paint, color, shape, markmaking and brushwork –, intrigues me over and over again.

I’ve been working on a serie, where ‘gestural space’ – in the way it is explained in Analyzing Performance: Theater, Dance and Film (2003), a book by Patrice Pavis – is a central concept. In this book, ‘gestural space’ is defined as the space created by the presence and movements of the performers, and by the stage composition. This space is projected and sketched by the actors, and produced by their physicality. It is a cultured space that can be expanded or reduced. In my work the role of the performers is allocated to the colors and their characters, the movements in the painting, the brushwork, markmaking and the connection between them all.

Since april 2020 I've been working on integrating geometric spaces and shapes in my work, with sharp edges and lines. Nowadays it has become a part of my way of working.

Often, my work has a poetic point of view; not directly comprehensible, speaking from the experience, presenting an ambiance, though still leading somewhere. To stimulate the viewers own experience, I frequently choose not to give a specific title to my works.

I’m working mainly with oil and cold wax, and acryl and acryl mixed media. In my works I use multiple layers, from which arise structure and texture. In this layering you can perceive the human past, present and future.